УСТАВ НА БАВП

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решенията на Учредителното Събрание.

 1. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
 2. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(2) Сдружението е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически и юридически лица, които приемат устава и целите ѝ.

(3) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

(4) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително ЕИК.

Чл. 2 (1) Наименованието на Сдружението е “ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ” с абревиатура БАВП. Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано на английски език, както следва:  “BULGARIAN ASSOCIATION OF WINE PROFESSIONALS”

(2) Седалището на Сдружението е в град Пловдив,

(3) Адресът на управление на Сдружението е: улица “Емил де Лавеле” 2, офис 2, гр Пловдив.

Чл. 3 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 1. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 4 Сдружението има следните цели:

(1) (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Да обединява членовете на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” – с цел изграждане на общност за   защитата на професионални, интелектуални, социални и материални интереси на винените професионалисти.

(2) Да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на хората работещи във виненият сектор.

(3) (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Да съдейства и насърчава развитието популяризирането и подкрепата на българските вина, както и да повишава винената култура и познанията на обществото, свързани с лозаро-винарския сектор.

(4) (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Да работи за повишаване квалификацията на своите членове и да подпомага професионалната им реализация, с цел популяризиране мисията на организацията.

(5) Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи във връзка със създаването и развитието на виненият сектор и повишаване квалификацията на хората работещи и предлагащ вина.

(6) Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции.

(7) Да развива като обществена ценност лоялната икономическа конкурентоспособност на професионалната среда, постигната чрез високо качество на знания, иновативност, научни изследвания и приложни знания.

(8) Да подкрепя и насърчава развитието на образованието в областта на лозаро-винарството и да повишава възможностите за получаване на знания и квалификационни умения на обучаващите се в този сектор – с приоритет върху работата с младите хора.

Чл. 5 Сдружението ще постига целите си чрез следните средства:

 • Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация.
 • Организиране на семинари, конференции и други национални и международни форуми.
 • Публикуване и разпространяване на материали в областта на своята дейност.
 • Изграждане и поддържане на звена за подготовка на кадри.
 • Организиране на граждански инициативи за диалог с местните власти.
 • Популяризиране целите и резултатите от дейността на Сдружението чрез всички средства за обществена гласност.
 • Други дейности, позволени от Закона.

Чл. 6 (1) Сдружението има за предмет на дейност: информационно, организационно и техническо осигуряване на дейности, свързани с осъществяване на целите на сдружението, подпомагане на развитието на лозарството и винарството в страната, развитие на издателска, образователна и информационна мрежа, насърчаване и развитие на винената култура и образование.

(2) Сдружението не си поставя политически, идеологически и религиозни цели, както и няма да извършва и подкрепя дейности свързани с всички форми на дискриминация, ксенофобия, расизъм, нарушаване на човешките права и свободи, както и такива, които водят до ограничаване на демократичните принципи на обществено устройство.

Чл. 7 (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с основната дейност на Сдружението, като получените доходи се използват за постигане на определените с настоящият устав цели, както следва:

а/ Предоставяне на консултации, извършване на анализи, свързани с основната дейност на Сдружението;

б/ осигуряване на дълготрайни материални активи;

в/ подготовка, издаване и разпространение на електронни материали, свързани с целите на Сдружението;

г/ организиране на обучения, конференции и семинари;

д/ посреднически дейности;

е/ други стопански дейности, разрешени от закона.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Имуществото на Сдружението се състои от парични средства в левове и чуждестранна валута, права на собственост – движима, недвижима и интелектуална, вземания и други фактически отношения в страната и чужбина.

(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват и отчитат по установения за това нормативен ред.

Чл. 9 (1) Имуществото на Сдружението включва собствени средства, придобити чрез членски внос, проекти и договори за изпълнение на дейности и дарения.

(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет.

(3) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат да поставят условия на даренията си, когато желаят чрез дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други.

 

(4) Сдружението ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи за него условия и в противоречие със закона, морала и настоящия акт, както и дарения, направени от анонимни дарители.

(5) Приходи от стопанисване на имущество на Сдружението.

(6) Приходи от стопанска дейност на Сдружението.

(7) Управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението се осъществява от Управителния съвет или от специално упълномощени от него лица в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство и условията на този акт и по начин осигуряващ запазването и увеличаването му, като се държи сметка за финансирането на идеалните цели на Сдружението.

(8) Сдружението не разпределя печалба.

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10 Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Председател на Управителния съвет
 4. Изпълнителен секретар

Чл. 11 Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, който се състои от всички негови членове.

Чл. 12 Компетентност на Общото събрание:

 • Изменя и допълва Устава.
 • Приема дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите на Сдружението.
 • Приема бюджета на Сдружението и направените в него промени от Управителния съвет.
 • (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Избира и освобождава от длъжност и отговорност Управителния съвет и Председателя на Сдружението.
 • Взема решение за участие на Сдружението в други организации, за сливането му с други сдружение или други организации.
 • Взема решение за прекратяване на Сдружението и за начина на разпределяне на имуществото след прекратяването му.
 • Взема решение за откриване на клонове в страната и чужбина.
 • Обсъжда и приема баланса и годишния отчет на Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност.
 • Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона или устава му.

Чл. 13 Редовни заседания на общото събрание се провеждат веднъж годишно. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.

 • Общото събрание може да се свика и по искане на 1/10 от членовете му. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването му, се прилагат разпоредбите на закона.
 • Общото събрание се свиква чрез писмено уведомление, отправено от Председателя на Управителния съвет най-малко 30 дни преди датата на неговото провеждане и съдържащо дневен ред, датата, час и място на провеждане.

Чл. 14 Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от членовете му. Ако в обявения ден и час не се яви необходимият брой членове, то се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъстващите.

 • Членовете на Сдружението имат право на глас в Общото събрание. Гласуване по пълномощие не се допуска.
 • Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъстващите, с изключение на решенията по ал. 1 и ал. 5 на чл. 12, за които е необходимо мнозинство от 2/3 и мнозинство от ¾ за решенията по ал. 6 на чл. 12.
 • За обсъждане от Общото събрание не могат да се предлагат въпроси, които не са били включени в предварително приетия и обявен дневен ред.
 • На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет и неговия протоколчик.

Чл. 15 (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една година. Член на Управителния съвет може да бъде всеки, който е член на Сдружението и има значим принос за постигане на неговите цели.

 • (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Управителният съвет се състои от 9 (девет) члена.

Чл. 16 (1) (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Управителния съвет избира Изпълнителен секретар.

(2) (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Мандатът на членовете на Управителния съвет и Председателя се прекратява с обявяване избора на новите членове и Председател. Мандатът на Изпълнителния секретар не е обвързан с мандата на Управителния съвет, Изпълнителния секретар може да продължи да изпълнява длъжността и в мандата на следващия УС, ако същия изрично не прекрати мандата му.

Чл. 17 Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му с писмена покана, отправена в едноседмичен срок преди датата на провеждане на заседанието.  Поканата съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон или по е-мейл.

 • Заседанието е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
 • Счита се присъстващо и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
 • Решенията се вземат с мнозинство от всички членове.
 • Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
 • Управителния съвет изработва процедурни правила за работата си.
 • Управителният съвет приема Етичен кодекс.

Чл. 18 Компетентност на Управителния съвет:

 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 • Взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на Сдружението и одобрява извършените от Председателя разпоредителни сделки с движими вещи и други права.
 • Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и приема текущи изменения в него.
 • Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 • Съхранява и води документацията на Сдружението.
 • Осъществява оперативно ръководство на Сдружението.
 • Определя необходимостта, броя и вида на сътрудниците на Сдружението и техните възнаграждения.
 • Приема и изключва членове на Сдружението.
 • (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Избира Изпълнителен секретар и ги освобождава от длъжност и отговорност.
 • Утвърждава вътрешни правила с мнозинство от 2/3 от членовете си.
 • Създава фондове и помощни органи.
 • Взема решения за свикване на Общото събрание по предложение на Председателя на Управителния съвет.
 • Взема решения по всички въпроси, които по Закон или според Устава не спадат в правомощията на друг орган.

Чл. 19 Предсрочното освобождаване на член на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по негово писмено искане или по мотивирано искане на член на Сдружението, отправено до Председателя на Управителния съвет.

Чл. 20 Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението.

Чл. 21 Компетентност на Председателя на Управителния съвет:

 • Свиква заседанията на Управителния съвет.
 • Ръководи работата на Сдружението между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 • Представлява Сдружението пред трети лица, в това число местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавата, нейните органи и институции, както и чуждите държави и международните организации.
 • Ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общите събрания.
 • Изпълнява бюджета на Сдружението и прави предложения за неговото изменение.
 • Открива и закрива банковите сметки на Сдружението и се разпорежда със средствата по тях.
 • Назначава и освобождава служителите на Сдружението.
 • Отчита дейността си пред Управителния съвет.
 • Може да делегира при отсъствие осъществяването на тези функции на Изпълнителния секретар.

Чл. 22 Изпълнителният секретар:

 • Организира и осъществява оперативно ръководство на дейността на Сдружението.
 • (изменен с решение на ОС от 09.03.2021) Съгласува своята дейност с Председателя на Управителния съвет и се отчита пред Председателя на Управителния съвет и Управителния съвет.
 • Осъществява пряко ръководство по отношение на служителите на Сдружението.
 • Отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството.
 • Организира изпълнението на решенията на ръководните органи на Сдружението.
 • (приета нова с решение на ОС от 09.03.2021) С изрично пълномощно от Председателя на Управителния съвет представлява сдружението пред държавни и общински органи, сродни организации, банкови и финансови институции, при и по повод изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 23 Всеки член на Управителния съвет на организацията има право на достъп до архива.

 1. КЛОНОВЕ

Чл. 24 Сдружението може да открива и закрива клонове в страната и чужбина.

Чл. 25 Клоновете не са юридически лица и се ръководят от управител, назначен от Председателя на Сдружението.

Чл. 26 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко два пъти годишно управителят на клона представя пред Председателя на сдружението отчет за дейността и за изразходваните средства.

 1. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Право на членство

Чл. 27 (1) Член на Сдружението може да бъде всеки професионалист в сферата на виното и всяко дееспособно лице, което е съпричастно с професионалните си знания и умения към процеса по създаване и реализиране на винената култура в България и подпомагане за популярността на българските вина в чужбина  и приема Устава на Сдружението.

 • Членството в Сдружението е индивидуално и доброволно.

Придобиване на членство

Чл. 28 (1) Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на член на Сдружението, взето с обикновено мнозинство.

(2) Непосредствено след одобрение на членството от УС новият член внася в Сдружението встъпителна вноска в размер на определения годишен членски внос.

(3) Управителният съвет на Сдружението провежда заседание за прием на нови членове най-малко веднъж годишно.

(4) Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира че е запознат и приема разпоредбите на Устава и Правилника за прием на нови членове и че ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в тях. Заявлението следва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата.

Права на членовете

Чл. 29 Членовете на Сдружението имат равни права.

Чл. 30 Всеки член на Сдружението има следните права:

 • Да участва свободно в цялостната дейност на Сдружението.
 • Да упражнява правото на избор и да бъде избиран в ръководните и помощни органи на Сдружението
 • Да получава информация за дейността на Сдружението.
 • Да ползва фондовете за творческа помощ и материалната база на Сдружението.
 • Да прави предложения пред ръководните органи на Сдружението.
 • Да участва в управлението чрез упражняване правото си на глас в Общото събрание.
 • Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Задължения на членовете

Чл. 31 Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • Да спазва разпоредбите на настоящия Устав.
 • Да изпълнява решенията на неговите органи.
 • Да спазва професионалната и колегиална етика съгласно приетия от Управителния съвет Етичен кодекс.
 • Да работи за осъществяване целите на Сдружението.
 • Да пази авторитета на Сдружението.
 • Да внася в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски (членски внос).

Прехвърлими и непрехвърлими права

Чл. 32 (1) Правото на членство в Сдружението е непрехвърлимо и не преминава върху друго лице, включително и при наследяване.

(2) Наследими са само имуществени права произтичащи или свързани с членството в Сдружението, които се пораждат от ликвидацията му.

(3) Член на Сдружението може да прехвърли на трето лице само придобити имуществени права в резултат на ликвидация на Сдружението въз основа на членството в Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ”

Имуществена отговорност

Чл. 33 (отменен с решение на ОС от 09.03.2021)

Прекратяване на членството

Чл. 34 (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет.
 2. В случай на смърт или поставяне на члена на Сдружението под пълно запрещение.
 3. При прекратяване на Сдружението като юридически лице и неговото заличаване от фирмения регистър.
 4. При отпадане на съюзния член в случай на невнасяне на установените имуществени вноски.
 5. (приета нова с решение на ОС от 20.04.2022) При системно неизпълнение на задълженията по чл.31, т.4.

(2) (допълнена с решение на ОС от 20.04.2022) Основанията за отпадане по предходната алинея се констатират по документи като Управителния съвет е компетентен да вземе решение за прекратяване членството на съответния член на Сдружението. При констатиране на обстоятелствата по т.5 Управителният съвет може да вземе решение и за временно спиране на членството, като даде срок на лицето да се включи в инициативи на сдружението или да предложи нови, в които да участва.

(3) Отпадналите членове по ал. 1, т.4 могат да възстановят членството си с молба до Управителния съвет и внасяне на дължимите вноски.

Изключване

Чл. 35 (1) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет.

(2) Основанията за изключване са:

 1. Грубо или системно нарушаване на Устава, на Етичния кодекс или злепоставяне на съюза и неговия престиж с поведението си в обществото или пред държавни, общински и обществени институции, както и нанасяне на имуществени вреди на Сдружението.
 2. Изявени прояви и действия срещу правата и интересите на Сдружението.
 3. Осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(3) При маловажни случаи на нарушения, Управителния съвет изпраща предизвестие до съответния член за преустановяването им. В случай, че нарушенията не бъдат преустановени, Управителния съвет взема решение за изключване.

Последици от отпадането и изключването на член на Сдружението

Чл. 36 В случай на отпадане и изключване, “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” не дължи връщане на направените имуществени вноски на прекратилия членството си, както и на наследниците му. Изключеният член дължи изплащане на дължимите вноски към Сдружението до момента на влизане в сила на решението на Управителния съвет.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 37 (1) Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание.
 2. По решение на съда, в предвидените от закона случаи.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 39 (1) Сдружението е длъжно да води протоколна книга за взети от Управителния съвет решения.

(2) Сдружението изготвя годишен доклад за дейността.

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40 Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание.

Чл. 41 За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и всички останали нормативни актове, действащи в Република България.

Чл. 42 Този Устав е приет с Учредителен акт на 30.01.2020 година при учредяването на Сдружението. Този Устав е изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 09.03.2021 година, решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.04.2022 година.