ЦЕЛИ

БАВП инициира и координатора дейността на експертни работни групи, включващи максимален брой заинтересовани страни и професионалисти от системата на българската винена индустрия.

БАВП има следните цели:

Да обединява членовете на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” – с цел изграждане на общност за   защитата на професионални, интелектуални, социални и материални интереси на винените професионалисти.

Да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на хората работещи във виненият сектор.

Да съдейства и насърчава развитието популяризирането и подкрепата на българските вина, както и да повишава винената култура и познанията на обществото, свързани с лозаро-винарския сектор.

Да работи за повишаване квалификацията на своите членове и да подпомага професионалната им реализация, с цел популяризиране мисията на организацията.

Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи във връзка със създаването и развитието на виненият сектор и повишаване квалификацията на хората работещи и предлагащ вина.

Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции.

Да развива като обществена ценност лоялната икономическа конкурентоспособност на професионалната среда, постигната чрез високо качество на знания, иновативност, научни изследвания и приложни знания.

Да подкрепя и насърчава развитието на образованието в областта на лозаро-винарството и да повишава възможностите за получаване на знания и квалификационни умения на обучаващите се в този сектор – с приоритет върху работата с младите хора.